10 เนื้อหาที่เข้าชมล่าสุด.เกร็ดความรู้เปิดตำนาน ทุ่งมะขามหย่อง

หลายคนยังไม่ทราบเรื่องราวของทุ่งมะขามหย่อง หากแต่ตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ ระบุว่า ทุ่งขามหย่องแห่งนี้มีความสำคัญทั้งในทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิถีชีวิตของคนไทย และโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ที่มีในโลก

ประเทศต่างๆในโลกนี้ จะมีประมุขเป็นหัวหน้าสูงสุด แต่จะมีการเรียกชื่อตำแหน่งรวมไปถึงอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปกครองก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยตราสัญลักษณ์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ตราสัญลักษณ์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในพระราชพิธีต่างๆมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ระราชทานกำเนิดมูลนิธิ เมื่อได้ช่วยเหลือประชาชนในระยะแรกแล้วยังเหลือเงินอีกสามล้านบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่า เงินสามล้านบาทนี้ควรตั้งเป็นทุนเพื่อหาดอกผลสำหรับสงเคราะห์เด็กธงในองค์พระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์สมัยโบราณ  จะมีธงประจำพระองค์อยู่คู่หนึ่งคือ  ธงกระบี่ธุช กับธงพระครุฑพ่าห์  ลักษณะธงเป็นแผงมี ๓ ชาย  หุ้มด้วยสักหลาดสีแดง  ปักดิ้นทองลายกนก  ยอดเป็นปลายหอก  ธงพระครุฑพ่าห์  มีรูปพระนารายณ์ทรงครุฑหล่อด้วยโลหะสำริด เป็นแผ่นติดอยู่ที่คอคันธง  ส่วนธงกระบี่ธุช  มีรูปหนุมาน หล่อด้วยโลหะสำริด ในท่ายืนก้าวเท้าออกไปข้างหน้า  เท้าอีกข้างหนึ่งติดอยู่ที่คอคันธง  สมัยโบราณใช้ธงคู่นี้สำหรับแห่นำเสด็จในกองทัพ  ถือว่าเป็นธงชัยสำคัญประจำพระองค์พระมหากษัตริย์  ผู้เป็นจอมทัพ บันทึก ๖๐ เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับในหลวงของเรา

“๖๐ เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับในหลวงของเรา” นำมาถ่ายทอดสู่สาธารณชน โดยครอบคลุมทั่วทุกด้าน ตั้งแต่พระราชประวัติ, พระราชกรณียกิจสำคัญๆ รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยส่วนพระองค์ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวง " ' "

ส.ค.ส. พระราชทางจากในหลวงที่กำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม เพื่อพระราชทานสำหรับปี ๑๕๓๐ โดยใน ส.ค.ส. ฉบับแรกนั้นยังไม่มีการตกแต่งลาดลายต่างๆ ในตัว ส.ค.ส. แต่แรกเป็นเพียงข้อความสั้นๆ กระชับได้ใจความ เพื่อพระราชทานเฉพาะให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยทรงพิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์และแฟกซ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยลงท้ายว่า กส.๙ ปรุกระบวนพยุหยาตราชลมารค

การเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ไทยนับแต่โบราณกาลมา นอกจากการเสด็จพระราชดำเนินทางบก ที่เรียกว่า "พยุหยาตราสถลมารค" แล้ว การเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ คือ พยุหยาตราชลมารค" เพลงสรรเสริญพระบารมี

ธรรมเนียมการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อถวายความเคารพ มีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นยุคสมัยที่ประเทศไทยเริ่มปรับเปลี่ยนประเทศให้มีความเจริญรุดหน้าทัดเทียมอารยประเทศตราตั้งพระราชทาน

ตราตั้งพระราชทานได้เริ่มมีมาแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้สอยในกิจการราชสำนัก เช่น ช่างทองหลวง และช่างถ่ายรูปหลวง เป็นต้นพระโกศ

พระโกศเป็นภาชนะเครื่องสูงมีรูปทรงเป็นกรวยมียอดแหลม อาจแยกตามวัตถุประสงค์การใช้งานเป็น ๒ ประเภทคือ พระโกศสำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพ และ พระโกศพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิการขอพระราชทานพระมหากรุณาในการอุปสมบท

การขอพระราชทานพระมหากรุณาในการอุปสมบท อาจกระทำได้  ๒  ลักษณะ  คือ  ขอพระราชทานอุปสมบทเป็นนาคหลวงลักษณะหนึ่งและขอพระราชทานอุปสมบทเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์อีกลักษณะหนึ่ง  สำหรับผู้เป็นนาคหลวงนั้น  ได้รับพระมหากรุณาอย่างยิ่ง  คือ  ทรงจัดพิธีอุปสมบทพระราชทาน  ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ส่วนผู้เป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์จะได้รับพระราชทานเครื่องสมณบริขารในการอุปสมบท
จำนวนทั้งหมด 26 รายการ , แสดงรายการหน้าที่ 1/3
1 | |