- พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพระราชดำรัส วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓

 

พระราชดำรัส วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖

พระราชดำรัส วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๖

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๖

พระราชดำรัส วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๖

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๖

พระราชดำรัส วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖

พระราชดำรัส วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖

พระราชดำรัส วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙

 

พระราชดำรัส วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐

พระราชดำรัส วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๐

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๐

พระราชดำรัส วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๒

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ ๕ สถาบันวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๒

พระราชดำรัส วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๐

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๐

พระราชดำรัส วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐


จำนวนทั้งหมด 13 รายการ , แสดงรายการหน้าที่ 1/2
1 |