- พระราชทานเนื่องในวโรกาสอื่นๆพระราชดำรัส วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

ในพระราชดำรัส วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสพระราชทานแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนจิตรลดาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓

พระราชดำรัส วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสพระราชทานในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕

พระราชดำรัส วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณฯวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐

 

พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๑

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๑

พระราชดำรัส พระราชทานในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสพระราชทานในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี


จำนวนทั้งหมด 6 รายการ , แสดงรายการหน้าที่ 1/1
1