พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย

 

คณะกรรมการดําเนินงานวันอนุรักษมรดกไทย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เห็นสมควร น้อมเกล้าน้อมกระหมอมถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแหงการอนุรักษมรดกไทย” (The Supreme Patron of Thai Cultural Heritage) แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ทรงสนพระราชหฤทัยสรางสรรคและอุปถัมภบํารุงงานศิลปะสาขาตาง ๆ อีกทั้งทรงพระกรุณาพระราชทาน พระราชดําริและพระบรมราชวินิจฉัยในการอนุรักษ ฟื้นฟู และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงด้วย พระอุตสาหวิริยะและพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศ ตลอดจนไดพระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเตือนใจให้พสกนิกรไทยรวมมือรวมใจกันสงวนรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้ยั่งยืนเปนมรดกไทยถึงอนุชนรุนหลังสืบไป

 

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/081/1.PDF