พิพิธภัณฑ์

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยได้เสียสละสุขส่วนพระองค์เพื่อความผาสุกของปวงประชา พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนและประเทศไทย โดยพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์เอง พระองค์ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ และพระราชดำรัสแนะนำเจ้าหน้าที่ให้ลองไปปฏิบัติจากนั้นจึงมีพระบรมราชวินิจฉัยแก้ไขนำไปใช้จริง จนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยดี ในรอบ ๒๔ ชั่วโมงเว้นแต่เวลาเสวย และทรงพระบรรทมเวลาที่เหลือจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่  เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร จึงได้มีสถานที่ต่างๆมากมายที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงที่พระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยจนถึงทุกวันนี้