หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 

 

 

  

เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะนักดนตรี วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดีผู้สำนึกในพระปรีชาสามารถทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณเป็นเงิน 15 ล้านบาทโดยก่อสร้างอาคารเชื่อมกับอาคารห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร ขยายออกไปทางทิศตะวันตกเป็นอาคาร 3 ชั้น ขนาดกว้าง 12.00 เมตรยาว 18.50 เมตร ชั้นล่างโล่งให้รถยนต์เข้าออกได้ ส่วนชั้น 2 เป็นห้องบริการศึกษาค้นคว้าเพลงพระราชนิพนธ์ และพระราชกรณียกิจด้านดนตรีตลอดจนรวบรวมแผ่นเสียงแถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี  วีดิทัศน์ รวมทั้งสื่อโสตทัศนูปกรณ์ อื่นๆ และโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ที่สมบูรณ์ส่วนชั้น 3 เป็นห้องจัดแสดงและบรรเลงดนตรี

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมเพลงพระราชนิพนธ์ทุกรูปแบบ ทั้งในลักษณะของสื่อโทรทัศน์ หนังสือ เอกสาร และโน้ตเพลง

3. เพื่อเผยแพร่เพลงพระราชนิพนธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ได้เข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องและสมบรูณ์

4. เพื่อเป็นศูนย์ค้นคว้างานวิชาการทางด้านดนตรี และให้ความสุขความบันเทิงแก่เยาวชน และประชาชนทุกระดับ

 

เปิดบริการ :  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.

ปิดบริการ  :  วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของทางราชการ

 

ที่มา:http://www.kingramamusic.org/