โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิดแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน ระดับองค์กร และระดับรัฐ ให้รอดพ้นจากวิกฤต และดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่าง ๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิดและวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว” (ONE  STOP  SERVICES)” เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้า การเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นต้นมา จวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่ค่อยเป็นค่อยไปตามลําดับข้ันตอน ตามความพร้อมของแต่ละท้องถิ่นเป็นหลัก ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนสามารถสนองพระราชดําริได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมิติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลก ในชื่อของแผนปฏิบัติการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ท้ังในสังคมเมืองและในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดำริและโครงการตามพระราชประสงค์ต่าง ๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่น ๆ

 

 

ที่มา: http://www.vcharkarn.com/varticle/44257