10 เนื้อหาที่เข้าชมล่าสุด.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

          

 


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ประสูติแต่ยุวธิดา ผลประเสริฐ อดีตดารานักแสดง (ปัจจุบันคือนางสุจาริณี วิวัชรวงศ์) เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อแรกประสูติทรงมีพระนามว่า หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล ต่อมาจึงได้รับพระราชทานพระนามใหม่ว่า หม่อมเจ้าจักรกฤษณ์ยาภา มหิดล ภายหลังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระนามว่า หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล พระองค์มีพระเชษฐาร่วมพระมารดา ๔ พระองค์ ได้แก่

  • หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล (ท่านอ้วน) ประสูติเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ (ปัจจุบัน คือ คุณจุฑาวัชร วิวัชรวงศ์)
  • หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล (ท่านอ้น) ประสูติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ (ปัจจุบัน คือ คุณวัชร วิวัชรวงศ์)
  • หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล (ท่านอ่อง) ประสูติเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖ (ปัจจุบัน คือ คุณจักรี วิวัชรวงศ์)
  • หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล (ท่านอิน) ประสูติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ (ปัจจุบัน คือ คุณวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์)

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระองค์เป็น พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/พระเจ้าหลานเธอ_พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

การศึกษา

พระองค์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนจิตรลดา ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง) ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสนพระทัย
  • ด้านกีฬา
  • ด้านศิลปกรรมจำนวนทั้งหมด 2 รายการ , แสดงรายการหน้าที่ 1/1
1