10 เนื้อหาที่เข้าชมล่าสุด.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

             

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หรือพระองค์หริภา เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน ประสูติเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีพระโสทรกนิษฐภคินี ๑ พระองค์ คือพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ


ทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ตั้งแต่ประสูติ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระโอรสพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทุกพระองค์


การศึกษา
  • ระดับอนุบาลปีที่ ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนจิตรลดา
  • ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ - มัธยมศึกษาปีที่ ๒ Hoi ton – Arms School ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ระดับเกรด ๘ Herbert Hoover Middle School ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ระดับเกรด ๘-๑๑ Walter Johnson High School ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ - ๖ โรงเรียนจิตรลดา
  • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ระดับปริญญาโท สาขาศิลปไทย ภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร


ที่มา: http://www.thaimonarch.org/?p=89

พระกรณียกิจพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพระกรณียกิจ ทั้งในด้านการสนองพระเดชพระคุณในฐานะพระราชวงศ์ และพระกรณียกิจในด้านต่าง ๆ
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ , แสดงรายการหน้าที่ 1/1
1