พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๙

พ.ศ. ๒๔๘๑
•   เสด็จนิวัตพระนครครั้งที่ ๒ ช่วงปลายปี

พ.ศ. ๒๔๘๒
•   เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒
•   เสด็จกลับไปประทับที่สวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง

พ.ศ. ๒๔๘๘
•   ทรงรับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนยิมนาส คลาสสิก กังโตนาล
•   ๕ ธันวาคม - เสด็จนิวัตพระนครเป็นครั้งที่ ๓

พ.ศ. ๒๔๘๙
•   ๙ มิถุนายน - สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จสวรรคต
•   รัฐบาลอัญเชิญ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี เฉลิมพระนามาภิไธยว่า สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
•   ๑๑ สิงหาคม - ประกาศพระราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช
•   ๑๙ สิงหาคม - เสด็จกลับไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยทรงเปลี่ยนคณะ จากวิทยาศาสตร์เป็นรัฐศาสตร์