พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๙

พ.ศ. ๒๕๐๐
•   พฤษภาคม - งานเฉลิมฉลองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ : เริ่มก่อสร้างพุทธมณฑล ที่จังหวัดนครปฐม
•   ๔ กรกฎาคม - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

พ.ศ. ๒๕๐๑
•   เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคเหนือทุกจังหวัด

[
แก้] พ.ศ. ๒๕๐๒
•   เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคใต้ทุกจังหวัด
•   เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ โดยประเทศเวียดนามเป็นประเทศแรก

พ.ศ. ๒๕๐๓
•   โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟู พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
•   เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรปรวม ๑๔ ประเทศ ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ ๗ เดือน

พ.ศ. ๒๕๐๔
•   ทรงเริ่ม โครงการแปลงนาสาธิต ภายในสวนจิตรลดา

พ.ศ. ๒๕๐๕
•   เสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ
•   เกิดวาตภัยครั้งร้ายแรงในภาคใต้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถานีวิทยุ อ.ส.ประกาศชักชวน ให้ราษฎรบริจาคทรัพย์และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือ
•   มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวายโคนม ๖ ตัว จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ สร้างโรงโคนมสวนจิตรลดาขึ้น เพื่อศึกษาการเลี้ยงโคนม

พ.ศ. ๒๕๐๖
•   9 สิงหาคม - องค์กร AID ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM 1620 (ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศไทย) มามอบให้กับ ภาควิชาสถิติ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•   ๕ ธันวาคม - พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๓ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖
•   โปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้ง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. ๒๕๐๗
•   สถาบันดนตรีและศิลปะการแสดง แห่งกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา และตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ที่มีอายุน้อยที่สุด และเป็นชาวเอเชียคนแรก ที่ได้รับเกียรตินี้
•   ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง โครงการพัฒนาที่ดินแห่งแรก ขึ้นที่ ตำบลหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
•   เจ้าฟ้าอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น (สมเด็จจักรพรรดิอะกิฮิโตะสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นองค์ปัจจุบัน) น้อมเกล้าฯ ถวายพันธุ์ปลาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระราชทานชื่อว่า ปลานิล และโปรดเกล้าฯ ให้เพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์ ภายในสวนจิตรลดา ต่อมาจึงโปรดเกล้าฯ ให้นำพันธุ์ปลาดังกล่าว แจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป