พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๙

พ.ศ. ๒๕๒๑
•   ๒๙ ธันวาคม - รัฐบาลได้จัดตั้ง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดย ประกาศให้ยุบเลิก "องค์การเชื้อเพลิง" และ "องค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย" เพื่อเข้ารวมกิจการเป็น ปตท. และเพื่อดำเนินกิจการพลังงานปิโตรเลียมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล เป็นต้น

พ.ศ. ๒๕๒๕
•   เมษายน - สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕

[
แก้] พ.ศ. ๒๕๒๗
•   ๒๒ พฤษภาคม - สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ เสด็จสวรรคต

พ.ศ. ๒๕๒๘
•   ๙ เมษายน - พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗

พ.ศ. ๒๕๒๙
•   ๘ กรกฎาคม – องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้นำบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาให้บริการเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยระบบแรกที่ใช้คือระบบ NMT (Nordic Mobile Telephone System)