พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๙

พ.ศ. ๒๕๓๐
•   ๕ ธันวาคม - พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

พ.ศ. ๒๕๓๑
•   ๒ กรกฎาคม - พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑

พ.ศ. ๒๕๓๕
•   เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ : ๒๐ พฤษภาคม - ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี และ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ นำ พลเอก สุจินดา คราประยูรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และ พลตรี จำลอง ศรีเมือง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยทรงมีพระราชดำรัสให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในประเทศ

พ.ศ. ๒๕๓๖
•   ๑๗ ธันวาคม - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีส่งดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของประเทศไทย ขึ้นสู่วงโคจร ที่ฐานปล่อยจรวด เมืองคูรู ประเทศเฟรนซ์กิอานา โดยดาวเทียมดังกล่าว บริษัท ชินวัตร แซทเทลไลท์ จำกัด ได้รับสัมปทานจาก กระทรวงคมนาคม และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามเป็นภาษาไทยว่า ไทยคม ซึ่งย่อมาจาก ไทยคมนาคม และนามภาษาอังกฤษว่า Thaicom ซึ่งย่อมาจาก Thai Communications โดยชื่อทั้งสองภาษา มีความหมายตรงกันว่า การสื่อสารของไทย

พ.ศ. ๒๕๓๘
•   ๖ พฤษภาคม - ทรงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่ง ให้สถาปนา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน พระนามว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
•   ๑๘ กรกฎาคม - สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต

พ.ศ. ๒๕๓๙
•   ๑๐ มีนาคม - พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
•   ๘ มิถุนายน - ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ถวายเพิ่มพระนาม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เป็นพระปรมาภิไธยอันวิเศษ ตามแบบแผนโบราณราชประเพณี โดยให้ขานพระปรมาภิไธยอย่างสังเขปว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
•   ๙ มิถุนายน - พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙