หนังสือพระราชนิพนธ์

“นักเขียน นักประพันธ์ งานสำคัญก็คือ แสดงความคิดของตนออกมาเป็นเรื่องชีวิต หรือเรื่องแต่งขึ้นมา เพื่อให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ คือ ความรู้บ้าง บันเทิงบ้าง นักแสดงความคิดสำคัญมาก เพราะว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตของมวลมนุษย์ อาจทำให้เกิดความคล้อยตามไป และตัวท่านเขียนดีก็ยิ่งคล้อยตามกันมาก ฉะนั้น นักประพันธ์ต้องมีความรับผิดชอบสูง เพราะท่านเป็นผู้ปั้นความคิดและความบริสุทธิ์ในความคิดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังบทความกลั่นกรองไว้ในสมองว่า สิ่งที่จะเขียนออกมาจะไม่แสลง ไม่ทำลายความคิดของประชากร ไม่ทำลายผู้อื่น และตนเอง คือมีเสรีภาพในการเขียนอย่างเต็มที่ในขอบเขตของศีลธรรม”

 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ณ พระตำนักจิตรดารโหฐาน แสดงถึงจรรยาบรรณในการเขียนหนังสือในทัศนะของพระองค์  

 

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ขึ้นครองสิริราชสมบัติ ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชากรของพระองค์ ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายแทบมิได้ว่างเว้น แต่ก็ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในงานแปล มีงานพระราชนิพนธ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรม และทรงเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวย ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน 


บทความที่ทรงแปลและเรียบเรียง

๑. ข่าวจากวิทยุเพื่อสันติภาพและความก้าวหน้า จาก Radio Peace and Progress ในนิตยสาร Intelligence Degest ฉบับลงวันที่ ๑ เมษายน ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘)


๒. การคืบหน้าของมาร์กศิสต์ จาก The Marxist Advance Special Brief

๓. รายงานตามนโยบายคอมมิวนิสต์ จาก Following the Communist Line

๔. ฝันร้ายไม่จำเป็นจะต้องเป็นจริง จาก No Need for Apocalypse ในนิตยสาร The Economist ฉบับลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘)

๕. รายงานจากลอนดอน จาก London Report ในนิตยสาร Intelligence Digest : Weekly Review ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘)

๖. ประเทศจีนอยู่ยง จง Eternal China ในนิตยสาร Intelligence Digest : Weekly Review ฉบับลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน 
ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘)

๗. ทัศนะน่าอัศจรรย์จากชิลีหลังสมัยอาล์เลนเด จาก Surprising Views from a Post-Allende Chile ในนิตยาสาร Intelligence Digest : Weekly Review ฉบับลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘)

๘. เขาว่าอย่างนั้น เราก็ว่าอย่างนั้น จาก Sauce for the Gander ในนิตยาสาร Intelligence Digest : Weekly Review   ฉบับลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘)

๙. จีนแดง : ตั้วเฮียค้ายาเสพติดแห่งโลก จาก Red China : Drug Pushers to the World ในนิตยาสาร Intelligence Digest : Weekly Review ฉบับลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘)

๑๐. วีรบุรุษตามสมัยนิยม จาก Fashion n Heroes โดย George F.Will ในนิตยสาร Newsweek ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม 
ค.ศ. ๑๙๗๙ (พ.ศ. ๒๕๒๒)


หนังสือพระราชนิพนธ์

 

หนังสือพระราชนิพนธ์แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรม ได้แก่ "พระมหาชนก", "ทองแดง" และ "ทองแดงฉบับการ์ตูน" และพระราชนิพนธ์แปล เรื่อง "นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ" และ "ติโต" ก็ล้วนเพียบพร้อมด้วยเนื้อหาสาระ แฝงข้อคิดและมีความงดงามของภาษา

๑. เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิสแลนด์, ๒๔๘๙ 

๒. นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ (แปล), ๒๕๓๗ 

๓. ติโต (แปล), ๒๕๓๗

๔. พระมหาชนก, ๒๕๓๙ 

๕. พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน, ๒๕๔๒ 

๖. เรื่องทองแดง, ๒๕๔๕ 

๗. เรื่องทองแดง ฉบับการ์ตูน, ๒๕๔๗ 

๘. พระราชดำรัส เป็นพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

 


 

ที่มา: http://www.vcharkarn.com/varticle/38236