ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ มีดังนี้

๑. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สระบุรี มีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นแปลงสาธิตการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรนำรูปแบบแปลงสาธิตเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเอง

๒. โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการรับโอนที่ดินซึ่งนางสาวจินดา และนางสาวพรรณพิมล คชะสุต ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน ๑๕-๐-๘ ไร่ ริมถนนสมุทรสงคราม-ปากท่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวโรกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี โดยสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๑