โครงการรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา(สวนของพ่อ) จังหวัดสระแก้ว


 พระราชดำริ :

 
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

แนวพระราชดำริ :  

 

 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามแนวเทือกเขาบรรทัด โดยทรงพระราชทานแนวทางพัฒนา 3 ด้าน คือ พัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พัฒนาด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาจิตใจของราษฏร และทรงโปรดเกล้าให้ ม.จักรพันธุ์ เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องค์มนตรีประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทบวงกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามพระราชดำริ ดำเนินการวางโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีน จังหวัดสระแก้ว ตามพระราชดำริขึ้นในปี พ.. 2521 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา และดำเนินการแบ่งพื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัด และต่อมาในปี พ.. 2522 คณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา มีมติให้ขยายพื้นที่พัฒนาออกไปอีก
 
ที่ตั้งของโครงการ :

 

 

        โครงการพัฒนาปรับปรุงสวนไม้ผลผสม ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองน้ำเขียว หมู่ที่ 15 ตำบลท่าแยก 
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ทั้งหมด
 27 ไร่
        อยู่ระหว่างพิกัด N : 154583 - 1545416 E : 197818 - 197888
        บนแผนที่ประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5436 IV
วัตถุประสงค์โครงการ :   
 
      1.เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว
      2.เพื่อใช้น้ำในการเพาะปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัว
 
ระยะเวลาในการดำเนินการ
 
      ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี เริ่มต้นปี 2552 สิ้นสุดปี 2556
 
ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ : 
      ปัจจุบันสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว ได้ทำการดูแลและบำรุงรักษาไม้ผล ได้แก่ มะม่วง 33 ต้นมะขาม 32 ต้น ขนุน 30 ต้น กระท้อน 82 ต้น มะปราง 2 ต้น มะยงชิด 1 ต้น ลำไย 4 ต้นไผ่ลวก 35 กอ ไผ่เลี้ยง 10 กอ ไผ่สีสุก 1 กอ และปลูกพืชผักสวนครัว ทำนาข้าวพันธุ์หอมมะลิ105 พื้นที่ 3 ไร่ ลิ้นจี่ 56 ต้น โดยเฉพาะลิ้นจี่เป็นไม้ผลพันธุ์ดี (พันธุ์กะโหลกใบยาวผลผลิตที่ได้เคยนำไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วังสวนจิตรลดา ซึ่งขณะนี้ทำการตอนกิ่งพันธุ์ เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปปลูก คนละ 1 ต้น โดยจะเริ่มแจกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป
 
 
ประโยชน์ของโครงการ :
 
        1)จำนวนเกษตรกร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้น
          2)พื้นที่สวนของพ่อได้ยกระดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วในโครงการ 
เที่ยวสระแก้ว คุ้มค่า 555”
  
ที่มาของข้อมูล :   
       -   http://www.ldd.go.th/
 
หน่วยงานรับผิดชอบ :
 
        สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
        สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มา : http://www.rdpbproject.com/press56/index.php?optio