โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี


 



พระราชดำริ :

พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


แนวพระราชดำริ :

เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงซื้อที่ดินจากราษฎร พื้นที่ประมาณ ๑๒๐ ไร่ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือ บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก ๑๓๐ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด ๒๕๐ ไร่ และทรงมีดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร รวบรวมพันธุ์พืชเศรษกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง มาปลูกไว้ที่นี่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา 


สภาพพื้นที่โดยทั่ว ๆ ไป แห้งแล้ง ดินปนทรายและหินลูกรัง เจ้าของที่ดินเดิมปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้และตัดไม้ขายไปแล้ว มีแต่ต้นยูคาลิปตัสที่งอกมาจากต้นตอเดิมเต็มพื้นที่ มีแปลงมะนาวเดิมอยู่ประมาณ ๓๕ ไร่ และแปลงปลูกอ้อย ๓๐ ไร่ จึงได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแปลงปลูกพืชเศรฐกิจ ซึ่งมีทั้งพืชผักสวนครัว นาข้าว สวนไม้ผล ยางพารา มะพร้าว สับปะรด พืชไร่ ฯลฯ กองงานส่วนพระองค์ ขอความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาช่วยกันปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ เช่น การทำถนนเข้าโครงการ ขุดสระเก็บน้ำ ทำรั้วรอบโครงการ ก่อสร้างอาคาร และสาธารณูปโภค ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ทำระบบชลประทาน ทำให้พื้นที่โครงการและหมู่บ้านใกล้เคียงมีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เกิดเหตุการความคิดเห็นต่างกันทางการเมือง ทำให้มีกลุ่มบุคคลออกมาแสดงความคิดเห็น สร้างความไม่สงบขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเอาหัวมันเทศวางบนตาชั่งตั้งไว้บนโต้ะทรงงาน เพื่อเป็นคติเตือนใจ “ชั่งหัวมัน” หัวมันเทศเมื่อวางอยู่นานเข้าก็จะแตกใบ มีต้นงอกออกมา ก็ทรงให้เอาต้นมันนั้นไปเพาะเลี้ยงไว้ในเรือนเพาะชำ แล้วนำมันเทศหัวใหม่มาวางไว้บนตาชั่งแทน ทำเช่นนี้เรื่อยไป ในเรือนเพาะชำก็มีแต่ต้นมันเทศ ทรงมีดำริว่า หัวมันเทศวางไว้บนตาชั่งไม่มีดินและน้ำยังงอกได้ ที่ดินแปลงนี้ มีดินและพอมีน้ำอยู่บ้างก็น่าจะปลูกมันเทศได้ จึงทรงพระราชทานต้นมันเทศจากเรือนเพาะชำมาปลูกไว้ที่นี่ และพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ”

 

Picture
Picture   Picture   Picture

 

การเข้าชมภายในโครงการชั่งหัวมัน


โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. โดยจะเก็บค่าเข้าชมคนละ ๒๐ บาท เด็กนักเรียนในเครื่องแบบ และเด็กที่สูงไม่เกิน ๑๓๐ ซ.ม. คนละ ๑๐ บาท


โครงการฯ มีรถนำชมและมัคคุเทศประจำรถ ให้บริการฟรี และจะหยุดพักให้บริการงานนำชมทุกวันจันทร์ หรือหากจะเข้าชมด้วยตนเอง จะมีรถจักรยานให้บริการฟรี ภายในโครงการฯ มีร้านโกลเด้นเพลซ จำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เกษตรของโครงการฯ


การเข้าเยี่ยมชมเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ

ควรแจ้งจองเวลาล่วงหน้า อย่างน้อย ๓ วันทำการ โดยทำหนังสือถึง ผู้จัดการโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในหนังสือ ระบุรายละเอียดวัน เวลา จำนวนคน ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อประสานงาน ส่งหนังสือถึงโครงการทางโทรสาร หมายเลข ๐๓๒-๔๗๒-๗๐๒ หรือทางอีเมล์ chmrpth@gmail.com
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๒-๔๗๒-๗๐๑ หรือ ๐๓๒-๔๗๒-๗๐๓ เฉพาะในวันและเวลาราชการ



 

 




ที่มา : http://chmrp.weebly.com/