โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่


 พระราชดำริ :    

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ความเป็นมา :
          โครงการตามพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘ โดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทขอใช้พื้นที่บริเวณตำบลออนหลวย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จากกรมป่าไม้ จำนวน ๒๒,๒๙๖.๒๕ ไร่ และคัดเลือกเกษตรกรผู้ด้อยโอกาสในภาคเหนือ ได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเมือง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการฯ โดยสมาชิกได้รับการจัดสรรที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยครอบครัวละ ,๐๐๐ ตารางวา และที่ดินสำหรับเกษตรกรครอบครัวละ ๔-๗ไร่ และได้มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด เมื่อวันที่๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๔

        ในปี ๒๕๔๐ กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท สำนักงานพัฒนาที่ดิน กองพัฒนาเกษตรที่สูง และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแปลงสาธิตการเกษตร จำนวน ๘๕ ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลสหกรณ์ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนของหน่วยงานของกรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมในพื้นที่แปลงสาธิต ๘๕ ไร่ และพื้นที่โครงการฯ ใน ๘ หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้งตำบลสหกรณ์ โดยมีหน้าที่บริหารจัดการแหล่งน้ำโครงการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก รวมถึงการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงปลาในกระชัง และการตลาดแก่สมาชิกของสหกรณ์

ที่ตั้งของโครงการ : 

         ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลสหกรณ์    กิ่งอำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 

วัตถุประสงค์โครงการ :

          1.  เพื่อให้แปลงสาธิต  85  ไร่  เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแหล่งสาธิตการเรียนรู้ด้านประมงให้กับสมาชิก  และบุคคลที่สนใจ  เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

           2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก  ให้สามารถอยธ่ได้อย่างพอเพียง

           3.  เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งนำให้เพิ่มมากขี้น

เป้าหมาย :

          1.     ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว

        ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว

2.     ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน ๕๐ ราย

3.     จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๑ แห่ง

 

4.     ติดตามและแนะนำเกษตรกร จำนวน ๑๐ ครั้ง

ระยะเวลาดำเนินงาน :

           ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔

 หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

        สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

        - ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

        - ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        - สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง

 ผลการดำเนินงาน :

        ผลการปฏิบัติงานประจำปี  2551

                1. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  10  ราย  รายละ  500 ตัว  อาหาร ปลา  1 กระสอบ  พลาสติกปูบ่อ 1  ผืน

                2.  ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน  40  ราย  รายละ  2,000  ตัว  อาหารปลา  1 กระสอบ

                3.  สาธิตการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ  4  กระชัง

            -  จัดสร้างกระชังเลี้ยงปลา  ขนาด  4 x 4 x 2  เมตร  จำนวน  4  กระชัง

         -  ปล่อยปลานิลแปลงเพศ  ขนาด  2-3  นิ้ว  จำนวน  4,000  ตัว  ลงเลี้ยงกระชังละ  1,000  ตัว
ที่มา : http://www.rdpbproject.com/press56/index.php?optio