โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี


 พระราชดำริ :

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความเป็นมาของโครงการ :

                มูลนิธิชัยพัฒนาได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 39 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา เมื่อปี 2541 ณ ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จึงได้ร่วมกับ สนง.กปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการโดยกรมวิชาการเกษตร จัดทำโครงการทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานและสถานีทดลองพืชสวนเพชรบุรี จัดทำ / วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ :

                ศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนเพชรบุรี ต. ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วัตถุประสงค์ :

                จัดทำโครงการทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน โดยการทดสอบแปลงปลูกไม้หอม พืชสมุนไพร ปลูกไม้ผล ปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณคันกั้นน้ำ ปลูกข้าวนาปีและนาปรังทดสอบระบบส่งน้ำและระบายน้ำเข้าออกแปลงพืชไร่และพืชสวน รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยเริ่มดำเนินการ เมื่อปี 2542 เป็นต้นมา

 

 

ผลการดำเนินงาน :

                1. แปลงนา พื้นที่ 10 ไร่

                                ปี 2542 - 2546 ปีแรกของการดำเนินงานจะเป็นการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม โดยใช้โสนอัฟริกัน แกลบ ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก เป็นวัสดุปรับปรุงดิน และทดลองนำข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และสุพรรณบุรี 1 มาทดลองปลูกได้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 220 - 364 และ 350 - 440 กก./ไร่ ตามลำดับ

                                ปี 2547 ได้นำข้าวขาวดอกมะลิ 105 มาปลูกสาธิตในพื้นที่ได้ผลผลิตเฉลี่ย 295 กก./ไร่

                                ปี 2548 ทดสอบการทำนาแบบอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมี ใช้วิธีการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้โสนอัฟริกัน หว่านเป็นปุ๋ยพืชสด ใช้ปุ๋ยหมัก และใช้น้ำสกัดชีวภาพทดแทน ได้ผลผลิตข้าวพันธุ์ชัยนาท 2 ซึ่งปลูกในฤดูนาปรัง 485 กก./ไร่ และพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ซึ่งปลูกในฤดูนาปี 311 กก./ไร่

                                ปี 2549 ทำแปลงสาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ เช่นเดียวกับปี 2548 ใช้พันธุ์ข้าวชัยนาท 1 ปลูกในฤดูนาปรัง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 329 กก./ไร่

                2. สระน้ำ พื้นที่ 10 ไร่ ระบายน้ำเข้าสระเพื่อเลี้ยงปลาและเก็บไว้ใช้ในการทำนา

                3. แปลงพืชไร่ พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน ปลูกถั่วเหลืองถั่วเขียวข้าวโพดอ้อย

                4. แปลงพืชผัก/ไม้ดอก พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกผักคะน้าผักบุ้งผักกาดขาวดอกคัตเตอร์สร้อยทองมาร์กาเร็ทดาวเรือง

                5. แปลงสวน พื้นที่ 5 ไร่ ปลูกมะนาวฝรั่งลำไยมะกอกน้ำมันละมุดทุเรียนเทศ และปลูกหมอนเป็นพืชแซมในร่องทุเรียนเทศ

 

                6. กิจกรรมเสริม ทำน้ำสกัดชีวภาพเพื่อใช้ในโครงการและจำหน่ายเกษตรกร

 

 

ประโยชน์ของโครงการ :

                1. ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรีมากกว่า 1,000 ครอบครัว ได้มาศึกษาเทคโนโลยีด้าน การเกษตร เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดสินใจประกอบอาชีพ การเกษตรต่อไป

                2. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาพืชไร่พืชสวนของนิสิต นักศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี และบริเวณใกล้เคียง

                3. เป็นศูนย์สาธิตการเกษตรในลักษณะที่ลุ่มน้ำท่วมถึง แต่สามารถ ดำเนินการเพาะปลูกได้ตลอดปี

 

                4.การดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า จะช่วยสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ต่อไป
ที่มา : http://www.rdpbproject.com/press56/index.php?optio