โครงการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม


ความเป็นมา

๑. กรมสามัญศึกษาประสบปัญหาการขาดแคลนครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนที่อยู่บริเวณชายแดน มีครู ๒๐ คน ต่อนักเรียน ๑,๐๐๐ คน ขณะที่ครูมัธยมในอำเภอต่าง ๆ มี ๗๐-๑๐๐ คน (วุฒิปริญญาตรีถึงปริญญาโท) ต่อนักเรียน ๑,๐๐๐ คน ในโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดมีครู ๑๘๕-๒๐๐ กว่าคน (วุฒิปริญญาตรีถึงปริญญาเอก) ต่อนักเรียน ๓,๘๐๐ คน ถึง ๔,๐๐๐ คน กรมสามัญศึกษาพยายามแก้ไขสถานการณ์ตลอดมา นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ซึ่งให้การสนับสนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จำนวน ๓๕ โรงเรียนทั่วประเทศ ได้หารือประสานงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอธิบดีกรมสามัญศึกษา ในการถ่ายทอดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน อันเป็นโรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ช่วยพัฒนามาตามลำดับจนเป็นโรงเรียนตัวอย่าง เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนวังไกลกังวลโดยทรงแนะนำให้สอนวิชาชีพ เป็นต้นกำเนิดของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
 
๒. เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกอบพิธีเปิดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เป็นกรรมการบริหาร และมีการเลือกตั้งประธานกรรมการบริหาร ได้แก่ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
 
๓. เพื่อแก้ไขการขาดแคลนครูในชนบทข้างต้น มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดำเนินงานมาแล้วเป็นปีที่ ๖ สามารถถ่ายทอดสดหลักสูตรมัธยมศึกษา ขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดทั่วประเทศประมาณ ๑,๗๐๐ โรงเรียน โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนอื่น ๆ ประมาณ ๓๐๐ แห่ง รวม ๓,๐๐๐ โรงเรียน มีนักเรียนที่ได้รับพระราชทานการศึกษาจากโรงเรียนวังไกลกังวล ประมาณ ๒ ล้านคน สมาชิก UBC อีก ๓๕๐,๐๐๐ คน และประเทศเพื่อนบ้าน ๔ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียตนาม นอกจากการถ่ายทอดสดหลักสูตรมัธยมศึกษาแล้ว สถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ วังไกลกังวล ยังทำการถ่ายทอดรายการการศึกษาชุมชน หลักสูตรวิชาชีพของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (ระยะสั้นและปกติ จนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตวังไกลกังวล และรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในเรื่องเกี่ยวกับรายการต่าง ๆ และการดำเนินการของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานคำแนะนำ และพระราชทานรายการชื่อ “ศึกษาทัศน์” ออกอากาศทุกวัน ยิ่งไปกว่านั้น สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล ยังเป็นที่ฝึกงานของนักศึกษาปีสุดท้าย และนักศึกษาฝึกหัดจากสถาบันต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันราชภัฏต่าง ๆ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยนานาชาติ ชิลเลอร์ สแตมฟอร์ด หัวหิน 
 
 
หลักการและเหตุผล
 
๑. การสร้างคนหรือที่เรียกกันว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) โดยการลงทุนในด้านการศึกษาเป็นการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริงที่ยั่งยืน
 
๒. ตามมติ ครม ที่ นร ๐๒๑๕/ว(ล) ๑๔๔๘๒ ลว. ๑ ธ.ค. ๓๘ เห็นชอบในหลักการโครงการการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งได้เริ่มดำเนินการโดยกรมสามัญศึกษา ร่วมมือกับ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งสัญญาณดาวเทียมเป็นครั้งแรกในวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๓๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ ๕๐ ปี ได้พระราชทานทุนประเดิม ๕๐ ล้านบาท ที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยทูลเกล้าถวาย และบริษัท ชินวัตรฯ ทูลเกล้าถวายอีก ๒๐ ล้านบาท เพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๓๙ ได้รับอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในวงเงิน ๑๒๕ ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๔๐ ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ได้รับทั้งสิ้นตั้งแต่ปี ๒๕๓๙-๒๕๔๔ จำนวน ๑,๓๔๐,๐๘๓,๙๐๐ บาท เพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ๑,๖๖๘ โรงเรียน เป็นการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ
 
๓. เพื่อดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติต่อเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ และเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่มีเด็กอายุ ๑๒ ปี จำนวน ๓ ล้านคน ที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนประถมศึกษาประมาณ ๓๗,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ และไม่สามารถเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาได้เพราะไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเพียงพอที่จะรองรับ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษา ที่ระบุนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี ๑๒ ปี ในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จะร่วมกันดำเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชั้นมัธยมศึกษาสายสามัญให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ชั้น ม.๑-๓ จำนวน ๓,๐๐๐ โรงเรียนต่อปี เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ และจะได้ทะยอยขยายให้ถึงชั้น ม.๔-๖ ต่อไป โครงการโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสทั่วประเทศโดยใช้วิธีถ่ายทอดหลักสูตรมัธยมศึกษาสายสามัญผ่านดาวเทียมในภาพรวม อาจแบ่งเป็น
 
          ๓.๑ โครงการขยายโอกาสโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๓๐,๐๐๐ โรงเรียน ปีละ ๓,๐๐๐ โรงเรียน ภายใน ๑๐ ปี ให้มี ม.๑-๖ แบ่งเป็น ๒ ระยะ กล่าวคือ ระยะที่ ๑ ม.๑-๓ และ ระยะที่ ๒ ม.๔-๖ โดยติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมครั้งละ 3 ชั้นเรียน เพื่อประหยัดแรงงานและงบประมาณในการติดตั้ง
 
          ๓.๒ โครงการขยายโอกาสโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๖,๙๐๐ โรง ที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ขยายถึง ม.๓ แล้วให้ถึง ม.๖ ด้วยการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
          ๓.๓ โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนที่ขาดทุนทรัพย์และต้องการรับการถ่ายทอดสดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหลักสูตรมัธยมศึกษา
 
          ๓.๔ หากจะขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้เพียงพอที่จะรองรับเด็กนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อายุ ๑๒ ปี จำนวน ๓ ล้านคน (ข้อมูลจาก อดีต รมว.ศธ.สุขวิช รังสิตพล) ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ก็คงขยายได้ปีละ ๑๐๐ โรงเรียน และเพิ่มจำนวนนักเรียนได้เพียงปีละ ๑๐,๐๐๐ คน จะต้องใช้ระยะเวลาถึง ๓๐๐ ปี ซึ่งอนาคตของชาติและอนาคตของเยาวชนอายุ ๑๒ ปี ที่จบประถมศึกษาและไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมเรียนต่อจะต้องเสี่ยงกับปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมอื่น ๆ รอบด้าน ทั้งจะเป็นประชาชนที่ด้อยคุณภาพอีกด้วย
 
          ๓.๕ สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด พร้อมจะรับการถ่ายทอดสดหลักสูตรมัธยมศึกษาสายสามัญผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลนั้น กองทัพบกยินดีให้ความร่วมมือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกทั้งมูลนิธิฯ สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ในราคาที่บริษัทที่ผลิตลดให้ในราคาพิเศษเป็นการเฉลิมพระเกียรติต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าเป็นการประหยัดงบประมาณและเวลาในการติดตั้งปีละ ๓,๐๐๐ โรงเรียน เป็นเวลา ๑๐ ปี เพื่อสอดคล้องกับนโยบายการปฎิรูปการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลรวดเร็วยิ่งขึ้น
 
วัตถุประสงค์
 
ระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๓๙-๒๕๔๕
 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู อุปกรณ์ คู่มือและตารางการเรียนการสอน รวมถึงการแก้ปัญหามาตรฐานของสถานศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเขตเมืองและชนบทห่างไกล จึงได้ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
 
ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๔๕-๒๕๕๔
 
ขยายการศึกษาระดับประถมศึกษาทั่วประเทศให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-๖)
 
เป้าหมาย
 
๑. ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ ๖ แล้ว เครื่องมือเครื่องใช้ครบกำหนดอายุใช้งาน จำเป็นจะต้องรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนด
 
๒. ขยายการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่ ม.๑-๖ ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นการเฉลิมพระเกียรติต่อเนื่อง
 
๓. กำลังดำเนินการขยายการออกอากาศภาคภาษาอังกฤษสำหรับประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับพระราชทานอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ
 
การดำเนินงาน
 
๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมที่เกี่ยวข้องร่วมกันรับผิดชอบในการดำเนินงาน ดังนี้
 
          ๑.๑ กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษาโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รับผิดชอบในระดับมัธยมศึกษา ถ่ายทอดสดหลักสูตรมัธยมศึกษาสายสามัญผ่านดาวเทียม ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมให้ครบทุกโรงเรียนจำนวน ๒,๖๖๘ โรงเรียน โดยติดตั้งชั้นละ ๑ ห้องเรียน       
 
          ๑.๒ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการต่อยอดโรงเรียนประถมศึกษา ให้ขยายเป็น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ โดยใช้วิธีถ่ายทอดสดหลักสูตรมัธยมศึกษาสายสามัญผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน และมูลนิธิฯ จัดส่งคู่มือครูและตารางการเรียนการสอนไปให้โรงเรียนปลายทางล่วงหน้าก่อนเปิดเทอม      
 
                    ๑.๒.๑ โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๓๐,๐๐๐ โรงเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติยังไม่ได้ขยายโอกาส จะเริ่มใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับชั้น ม.๑-๖ แบ่งเป็น ๒ ระยะ กล่าวคือ ระยะที่ ๑ ม.๑-๓ และระยะที่ ๒ ม.๔-๖ โดยติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมครั้งละ ๓ ชั้นเรียน
 
                    ๑.๒.๒ โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส จำนวน ๖,๙๐๐ โรงเรียน ที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ขยายแล้วถึง ม.๓ จะใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขยายให้ถึง ม.๖
 
          ๑.๓ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) รับผิดชอบในการผลิตหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จะเริ่มดำเนินการวางแผนอบรมครูและจัดทำโปรแกรม วิธีการ ตลอดจนผลิตหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนออกอากาศโดยผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
 
          ๑.๔ หน่วยงานอื่น ๆ ที่พร้อมให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาชุมชน อาทิ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีในจังหวัดต่าง ๆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯลฯ
 
          ๑.๕ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียนปลายทาง เช่น การจัดแสงสว่างภายในห้องเรียน การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน และในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาแสงสะท้อนบนจอเครื่องรับโทรทัศน์ได้ รวมทั้งการจัดส่งตารางสอนและคู่มือครูการสอนทางไกลให้ถึงโรงเรียนปลายทางก่อนเปิดเทอมโดยไม่คิดมูลค่า นอกจากนี้ ได้พระราชทานรายการพิเศษชื่อ “ศึกษาทัศน์”
 
          ๑.๖ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุน
                    
                    - กองทัพบก ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมให้กับโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
 
                    - องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ให้ความช่วยเหลือไม่คิดค่าบริการโทรศัพท์และโทรสาร จำนวน ๔ เลขหมาย และค่าเช่าสายเคเบิ้ลใยแก้วจากสถานีส่งโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหิน ถึงสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินที่ลาดหลุมแก้ว ๒ ชุด (ทางบก-ทางทะเล) เป็นการโดยเสด็จพระราชกุศล 
 
                    - การสื่อสารแห่งประเทศไทย ไม่คิดค่าบริการโทรศัพท์และโทรสารระหว่างประเทศในการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน วันละ ๑ ชั่วโมง สำหรับรายการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมภาคภาษาอังกฤษ 
 
                    - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำนวยความสะดวกในเรื่องไฟฟ้า 
 
                    - กระทรวงศึกษาธิการ จัดครู อาจารย์ ประจำวิชามาร่วมสอนออกอากาศ 
 
                    - บริษัทที่ผลิตเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม IRD ลดราคาพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติต่อเนื่อง
 
          ๑.๗ ในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ อาทิ UNESCO, FAO, SEAMEO และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งอธิการบดีเป็นประธานโครงการมหาวิทยาลัยเสมือนจริงแห่งลุ่มแม่น้ำโขง ในกรอบของ SEAMEO ซึ่งครอบคลุม ๖ ประเทศ ได้แก่ จีน (คุนหมิง) กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียตนาม เนื่องจากกิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับในต่างประเทศ จึงมีผู้แทนจากหน่วยราชการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต ผู้แทนสถานทูต ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของเอกชนต่างประเทศ มาขอศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ วังไกลกังวล อาทิ ผู้แทน JICA ญี่ปุ่น ที่ประจำลาวและกัมพูชา ประธาน Nippon Foundation ประธานบริษัท อาซาฮีกลาส Executive Director ของ Sasakawa Peace Foundation ประเทศญี่ปุ่น และผู้บริหารจากบริษัทมิตซุย บริษัทโซนี่ เอกอัครราชทูตเยอรมนี เอกอัครราชทูตพม่า เอกอัครราชทูตจีน ที่ปรึกษาสถานทูตลาว ผู้แทนสถานทูตญี่ปุ่น เวียดนาม และสื่อมวลชนต่างประเทศ อาทิ NHK ของญี่ปุ่น และ CNN จากสหรัฐอเมริกา ฯลฯ ในส่วนของฝ่ายไทย คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรม วุฒิสภา ตลอดจนอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บัญชาการทหารบก ได้มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน
 
          ๑.๘ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้รับคำขอและการสนับสนุนจากมูลนิธิ ซาซากาวา (The Sasakawa Peace Foundation) ประเทศญี่ปุ่น ให้จัดการฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ เรื่องการจัดการและเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่สี่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ถึง ๒ ครั้ง ทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ ในเดือนมกราคมและพฤศจิกายน ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
          ๑.๙ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีรายการทางการศึกษาจำนวน ๖ ช่อง คือ ช่อง ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕ และ ๑๖ ออกอากาศตลอด ๒๔ ชั่วโมง และกำลังดำเนินการจัดช่องออกอากาศอีก ๑ ช่อง เป็นรายการภาคภาษาอังกฤษ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านทั้ง ๔ ประเทศ กล่าวคือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียตนาม ที่ได้รับพระราชทานอุปกรณ์การศึกษาทางไกลจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประเทศละ ๖ ชุด เมื่อครั้งมาฝึกอบรมที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ วังไกลกังวลฯ หัวหิน ในกรณีของเวียดนามนั้น ได้รับพระราชทานไปก่อนหน้านี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ๖ ชุด ได้นำไปติดตั้งที่ Industrial Technical and Economic Junior College No.๑ ณ กรุงฮานอย ส่วนที่ได้รับพระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ อีก ๖ ชุด ได้นำไปติดตั้งที่ Hanoi Open University รวมเป็น ๑๒ ชุด ปรากฎผลว่า ได้นำไปใช้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาชุมชน ภาษาต่างประเทศ และศิลปวัฒนธรรม ส่วนลาวได้นำไปติดตั้ง ๕ จุด ณ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กม.๘ โรงเรียนบำรุงวัฒนธรรมกระทรวงภายในหลัก ๖๗ โรงเรียนเด็กกำพร้ากระทรวงภายในหลัก ๖๒ และแผนกศึกษาแขวงบ่อแก้ว ส่วนกัมพูชาและพม่ากำลังดำเนินการ
 
          ๑.๑๐ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๔ ศ.ดร.บุญเตียม พิดสะไหม รัฐมนตรีประจำสำนักนายก รัฐมนตรี ประธานสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศลาวและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่กรมสามัญศึกษาลาวได้มาเยี่ยมชมกิจการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย และโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งใช้การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหลายโรงเรียน ศ.ดร.บุญเตียม ได้ทดลองติดต่อทางโทรศัพท์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ วังไกลกังวล และร่วมในการประชุมทางโทรทัศน์ (TV Conference) กับโรงเรียนปลายทางที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดศรีสะเกษด้วย
 
๒. ระยะเวลาดำเนินงาน ปี ๒๕๔๕-๒๕๕๔ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 
๑. เป็นการสร้างอนาคตทางการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติให้มีโอกาสเรียนการศึกษาภาคบังคับขั้นพื้นฐานฟรี ๑๒ ปี ตามพระราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษา ในการแก้ไขภาวะการณ์ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาไม่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ขาดแคลนภายใน ๑๐ ปี การใช้การถ่ายทอดสดหลักสูตรมัธยมศึกษาสายสามัญผ่านดาวเทียมเป็นการประหยัดงบประมาณและมีกำหนดเวลาที่แน่ชัด
 
๒. เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครูมัธยมศึกษาที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนครูต่อนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนที่อยู่บริเวณชายแดน มีครู ๒๐ คน ต่อนักเรียน ๑,๐๐๐ คน ขณะที่ครูมัธยมในอำเภอต่าง ๆ มี ๗๐-๑๐๐ คน (วุฒิปริญญาตรีถึงปริญญาโท) ต่อนักเรียน ๑,๐๐๐ คน ในโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดมีครู ๑๘๕-๒๐๐ กว่าคน (วุฒิปริญญาตรีถึงปริญญาเอก) ต่อนักเรียน ๓,๘๐๐ คน ถึง ๔,๐๐๐ กว่าคน
 
๓. เป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนงบประมาณ ครูผู้สอน เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนห้องเรียนให้เพียงพอกับความต้องการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีครูลาออกก่อนเกษียณอายุจำนวนประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถูกตัดมากมาย ถ้าสร้างให้ครบตามเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ ก็คงต้องใช้ระยะเวลาไม่รู้กี่ปี จากการจัดการเรียนรวม ก็สามารถใช้การเรียนการสอนตามคู่มือและตารางการเรียนการสอนของโรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่งมูลนิธิฯ จัดพิมพ์และส่งไปยังโรงเรียนปลายทางโดยไม่คิดมูลค่า
 
๔. การถ่ายทอดสดหลักสูตรมัธยมศึกษาสายสามัญผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาเดียวกัน เวลาเดียวกัน มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน ระหว่างโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชนบท
 
๕. การถ่ายทอดรายการการศึกษาชุมชนผ่านดาวเทียมไปถึงระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรวิชาชีพ (ระยะสั้น ปกติ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)) ที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลรับผิดชอบ หรือหลักสูตรอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตวังไกลกังวลและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับผิดชอบสอนออกอากาศทุกวัน เป็นการศึกษาชุมชนที่ทำให้ครอบครัวและหมู่บ้านไกลคมนาคมมีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตและเพิ่มพูนรายได้
 
๖. การถ่ายทอดสดหลักสูตรมัธยมศึกษาทั้ง ๖ ชั้นเรียน ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน ๖ ช่อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไปยังโรงเรียนมัธยมในสังกัดกรมสามัญศึกษาทั่วประเทศประมาณ ๒,๗๐๐ โรงเรียน ตลอดจนโรงเรียนเอกชน โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนอื่น ๆ ประมาณ ๓๐๐ แห่ง รวมกว่า ๓,๐๐๐ โรงเรียน ตลอดจนการถ่ายทอดรายการการศึกษาชุมชน สรุปได้ว่าการถ่ายทอด ๒๔ ชั่วโมง ทาง UBC ช่อง ๑๑-๑๖ นั้น ครอบคลุมสมาชิก UBC อีก ๓๕๐,๐๐๐ คน และประเทศเพื่อนบ้านอีก ๔ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม ซึ่งได้รับพระราชทานอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เท่ากับได้รับพระราชทานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ในปี ๒๕๔๕ มูลนิธิฯ กำลังจะจัดทำรายการการศึกษาทางไกลภาคภาษาอังกฤษให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน และผู้ที่สนใจในภาคภาษาอังกฤษ สรุปว่ากิจกรรมทั้งหมดก็คือการส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณภาพ จริยธรรม และการศึกษาตลอดชีวิต
 
๗. ความสามารถในการโต้ตอบสื่อสาร ๒ ทาง (interactive) ในลักษณะ TV conference ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและครูโรงเรียนปลายทางกับโรงเรียนต้นทาง ติดต่อซักถาม สอบถามปัญหา หรือข้อสงสัยได้ทันที ทางโทรศัพท์และโทรสาร ๔ เลขหมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เท่ากับเป็นการพัฒนาครูต้นทางและปลายทางไปพร้อม ๆ กัน และเป็นการปรับปรุงยกระดับครู ตลอดจนผู้บริหารอีกด้วย