โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน


 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

๑. ความเป็นมาของโครงการ

สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ทรงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมรองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย โดยจัดหาพื้นที่รองรับให้ใหม่ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ราษฎรผู้อพยพต้องเดือดร้อน และจะได้เป็นตัวอย่างสำหรับโครงการอื่นๆ ต่อไป

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ได้เข้าดำเนินการร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ภายใต้โครงการฯ ในเขตพื้นที่ ๓ อำเภอ คือ อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนองล่อง รวม ๒๗ หมู่บ้าน

 

๒. วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำให้เกิดผลประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีองค์กรต่างๆ ของหมู่บ้านช่วยดูแลรักษา รวมทั้งช่วยบริหารแหล่งน้ำ

2. เพื่อเพิ่มอาหารโปรตีนประเภทปลาแก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ของโครงการฯ

3. เพื่ออบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการเลี้ยงปลา และการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

4. เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการจับปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ และปลาที่เลี้ยงในบ่อของราษฎร

5. เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังและฝึกอบรมให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

๓. เป้าหมาย

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๒๐๐ ราย

2. เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ จำนวน แห่ง

3. ประมงโรงเรียน จำนวน แห่ง

4. ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ คณะกรรมการครูและนักเรียน จำนวน ๓๒๐ ราย

5. ติดตามและแนะนำเกษตรกร จำนวน ๑๐ ครั้ง

 

๔. พื้นที่ดำเนินงาน

เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อำเภอป่าซาง และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

 

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๖

 

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-       สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

-       สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน

-       ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

-       สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง