โครงการห้วยองคต จังหวัดกาญจนบุรี


 โครงการห้วยองคต จังหวัดกาญจนบุรี

  

 

 

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นได้ก็ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล กอปรกับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของ การบริหารและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยมีมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งได้ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้เริ่มการจัดระเบียบชุมชน ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ เพื่อให้ราษฎรที่บุกรุก ทำลายป่า ได้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เหมาะสมมีการจัดสรรพื้นที่อาศัยให้กับราษฎรและจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรรวม ๔๐๐ ครอบครัว

 

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งทางด้านปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการส่งเสริมหัตถอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งในการนี้มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงน้อมเกล้าฯ รับแนวพระราชดำริมาดำเนินการ โดยเข้าเข้าไปสนับสนุนการดำเนินการของมูลนิธิชัยพัฒนาและไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ยังผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ ๑๐ เท่า ควบคู่ไปกับการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนมาสู่ความสมบูรณ์อีกครั้ง โดยให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำมาหากินร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อหนุน