โครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี


 โครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

 

 

บ้านเขาชะงุ้ม หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

พิกัด 47 PNR 762-170 ระวางแผนที่ 4936 III


หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการชลประทานจังหวัดราชบุรี สำนักชลประทานที่ ๑๓ กรมชลประทาน


ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดราชบุรี

สำนักชลประทานที่ ๑๓

๒. นายอัศวิน สมุทรจักร ตำแหน่ง ฝวศ.คป.ราชบุรี โครงการชลประทานจังหวัดราชบุรี

สำนักชลประทานที่ ๑๓

 

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและสาธิตทดสอบวิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นรูปแบบและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ ได้เรียนรู้วิธีการจัดการดิน น้ำ และพืช อย่างถูกต้อง มีความยั่งยืนไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๒. เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่โครงการให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

๓. เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำรอบพื้นที่โครงการฯ ให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรสำหรับกิจกรรมการขยายผลของโครงการฯ

๔. เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน

๕. เป็นแหล่งศึกษาดูงาน

 

สภาพทั่วไป

๑. สภาพพื้นที่ของโครงการฯ เป็นที่ราบเชิงเขา มีความลาดชัน ๑-๑๐% มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด

๒. เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายและปนกรวด ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

๓. มีการชะล้างพังทลายของดินจนสูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์

๔. พื้นที่บางแห่งมีการขุดลูกรังไปขาย ทำให้พื้นที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ทำการเกษตรอีกต่อไป

๕. ความแห้งแล้งแสดงเป็นค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนในช่วง ๑๔ ปี (ปี๒๕๓๑  ๒๕๔๔) ๗๐๐ มม./ปี
ค่าเฉลี่ย จำนวนวันที่ฝนตก ๕๐ วัน/ปี

 

ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี ปีพ.ศ.๒๕๕๒

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

๑. เพื่อเก็บกักน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่การเกษตรมีปริมาณน้ำเพียงพอกับความต้องการของราษฎร

๒. สภาพแวดล้อมได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

๓. การใช้ที่ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔. ดินและน้ำได้รับการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น

๕. ไฟป่าลดลง

๖. เป็นที่ศึกษาดูงานและค้นคว้าวิจัยการพัฒนาที่ดิน พื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝน ๑,๘๔๙ ไร่ ฤดูแล้ง ๑,๘๔๙ ไร่ จำนวนครัวเรือน ๒๔๙ ครอบครัว

 

ผลการดำเนินงาน       ปัจจุบันผลงาน ๑๐๐% (ข้อมูลเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒)