โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก


 

 

การก่อสร้างโครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ จังหวัดนครนายก พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พร้อม ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรง ประกอบพิธีวาง ศิลาฤกษ์ เขื่อนคลองท่าด่าน ฯ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งชาวนครนายกและหน่วยราชการทุกหมู่เหล่า ล้วนซาบ ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในการเสด็จ พระราช ดำเนินมาในครั้งนี้
    โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน คือ แนวทางการส่งเสริม และช่วย เหลือเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือเป็นหัวใจ ของกรม ส่งเสริมการเกษตร ที่มุ่งมั่น ช่วยเหลือเกษตรกร ทุกระดับชั้น   จากต้นกำเนิด ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ส่วนหนึ่งเป็นพื้น ที่ลุ่มน้ำ นครนายก ๒,๔๓๓๓ ตร.กม. กลายเป็นสายน้ำที่เป็นเส้น เลือดหล่อเลี้ยง พื้นที่ในเขต อำเภอเมืองนครนายก, อำเภอบ้านนา, อำเภอปากพลี และ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ติดต่อ พื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ซึ่งแม่น้ำ นครนายกไหลบรรจบกับแม่น้ำปราจีน กลายเป็นแม่น้ำบางปะกง ก่อนไหลลงสู่อ่าวไทย
    ด้วยลักษณะภูมิประเทศบริเวณลุ่มน้ำเป็นหุบเขาแคบๆ และ พื้นที่สูงชันประกอบกับ มีผิวดินตื้น และ ลาดเทมาก ระดับน้ำใต้ดินมี น้อยมาก เป็นเหตุให้เกิดน้ำไหลบ่าอย่างรุนแรงในช่วงฤดูฝน และ น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ ราบเป็นเวลานาน ซ้ำยังมีปัญหาขาด แคลนน้ำในฤดูแล้ง     ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาด้วยพระองค์เอง ทรงรับทราบปัญหา และ ดำริว่าการพัฒนา ลุ่มน้ำนครนายกตอนบนจะช่วยผ่อนทุกข์หนักให้เป็นเบา ระบบชล ประทานจะช่วยควบคุม ปริมาณ น้ำไม่ให้ไหลท่วมผืนดินและเก็บกัก น้ำไว้ใช้ในยามแล้ง รวมทั้งลดปัญหาดินเปรี้ยวเมื่อผืนดินกลับคืน สู่ความอุดมสมบูรณ์ จะเพาะปลูกอะไรก็ย่อมได้ ชาวบ้านจะมีกินมี ใช้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
    สำหรับผลดีที่จะได้จากเขื่อนคลองท่าด่านนั้น ประการแรกคือ ช่วยบรรเทาอุทกภัย ในเขตจังหวัดนครนายก น้ำท่วม ที่เคยสร้าง ความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล ในแต่ละปีจะลดลงร้อยละ ๓๕ ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้กิจกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่ม ขึ้นตามไปด้วย จากสถานการณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และทำการ ประมงที่ซบเซา อ่างเก็บน้ำเขื่อน คลองท่าด่านจะช่วยกระตุ้นให้ ประชาชนหันมาทำการประมงกันมากขึ้น ผลผลิตปลาจะสูงถึงปีละ ๕๘ ตัน นับว่าเพิ่มมากกว่าก่อนมีเขื่อนหลายเท่า ไม่เพียงเท่านี้ เขื่อนคลองท่าด่าน ยังสามารถส่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภคปีละ ๑๖ ล้าน ลบ.ม. ให้กับพื้นที่ชุมชนต่างๆ ของ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ปากพลี องครักษ์ และอำเภอบ้านนา
    นอกจากการมีน้ำชลประทานจะช่วยชะล้างหน้าดินเปรี้ยวให้มี สภาพความเป็นกรดลงลง และช่วยเพิ่ม ผลผลิตใน เขตพื้นที่ชล ประทานแล้ว การก่อสร้าง เขื่อนคลองท่าด่าน ยังก่อให้เกิดผล ประโยชน์ทางอ้อมอื่นๆ ตามมา เช่น ทัศนียภาพ และสิ่งแวดล้อม บริเวณตัวเขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำ จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ต่อไปในอนาคต