พระราชกรณียกิจด้านการคมนาคมและการขนส่ง


 โครงการตามพระราชดำริส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมและขนส่ง ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการสร้างถนนหนทางในท้องถิ่นชนบท ซึ่งก็เริ่มมีตั้งแต่ราวปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นมา ลักษณะของถนนในโครงการตามพระราชดำริ อาจแบ่งตามประเภทของการให้บริการได้เป็น ๔ อย่าง คือ

          (ก) ถนนที่ปรับปรุงจากเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตลาดผลผลิตทางการเกษตรและหัตถกรรมของหมู่บ้าน หรือชุมชนในบริเวณที่เกี่ยวข้อง
          (ข) ถนนสร้างใหม่ ซึ่งช่วยให้มีการนำทรัพยากรในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกมาใช้ประโยชน์
          (ค) ถนนที่สร้างเพื่อรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นเพราะการขยายตัวของเศรษฐกิจ ประชากร และกิจกรรมในชนบท
          (ง) ถนนที่เชื่อมต่อชุมชนที่พัฒนาไปบ้างแล้วเข้ากับชุมชนที่ยังไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควร
          หลังจากที่มีการสร้างถนนชนบทในโครงการพระราชดำริแล้ว ก็มักจะมีงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาในลักษณะของโครงการเบ็ดเสร็จ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ การฝึกอาชีพ การขยายพื้นที่เพาะปลูก และการปรับปรุงการตลาด

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงศึกษาและวางแผนปรับปรุงการคมนาคมและขนส่งในชนบท โดยทรงพิจารณาประโยชน์ที่จะเกิดแก่ท้องถิ่นเป็นหลัก จากนั้นก็จะเสด็จฯ ไปยังพื้นที่นั้น ๆ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลมาประกอบการพิจารณาลักษณะการเชื่อมต่อ และแนวของถนน แล้วจะพระราชทานให้หน่วยงานที่เหมาะสมรับไปดำเนินการต่อไป ในระหว่างการก่อสร้าง พระองค์จะเสด็จฯ ไปตรวจสอบและพระราชทานคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว