พระราชกรณียกิจด้านการพลังงาน


          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีว่าประเทศไทยยังต้องอาศัยเชื้อเพลิงและพลังงานจากต่างประเทศอยู่อย่างมาก จึงทรงเริ่มศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนไว้เป็นการล่วงหน้าหลายเรื่อง เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ หินน้ำมัน พลังงานจากมวลชีวภาพ

          ทางด้านพลังงานลม พระองค์ทรงสร้างและติดตั้งกังหันลมไว้ ณ พระตำหนักหลายแห่ง เช่น ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ที่พระราชวังไกลกังวล หัวหิน ทางด้านพลังงานน้ำ ทรงจัดให้มีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในหลายท้องถิ่น เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง ขนาดกำลัง ๑๒๔.๕ กิโลวัตต์ ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยกุ่ม ขนาดกำลัง ๑,๓๐๐ กิโลวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ ทางด้านหินน้ำมัน ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับวัตถุดิบชนิดนี้ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับไปดำเนินการต่อไป ทางด้านพลังงานจากมวลชีวภาพ พระองค์ได้พระราชทานข้อแนะนำให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาเรื่องแก๊สชีวภาพทรงศึกษาวิธีนำวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ด้านพลังงาน เช่น นำแกลบมาอัดเป็นก้อนสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงที่โรงงานส่วนพระองค์สวนจิตรลดา นอกจากนี้ ยังมีพระราชดำริเกี่ยวกับธนาคารโคและกระบือ ซึ่งเป็นการใช้แรงงานสัตว์ท้องถิ่นแทนเครื่องยนต์อีกด้วย