พระราชดำรัส วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖


พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖

"...สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน สมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความพอเพียงได้..."
ที่มา : http://www.sufficiencyeconomy.org