พระราชดำรัส วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๘


พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานวันอาหารโลก ณ สำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สาขาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๘

". . .การนำหลักวิชาและเทคโนโลยีใดๆ มาใช้ในงานเกษตรกรรม จึงต้อง พยายามระมัดระวังไม่ให้เป็นการทำลายธรรมชาติ เพราะจะมีผลกระทบเสียหาย แก่การดำรงชีวิตของมนุษย์โดยตรง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต. . ."