23 ก.ค.2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง พุทธศักราช 2558

 

 

     วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. สามเณรขวัญชัย บุตรวิเศษ สามเณรศุภกร โสฬส สามเณรจีรศักดิ์ สีลาทอง สามเณรทศพร พรมดอนกลอย สามเณรยุรนันท์ โยธา สามเณรจักรพงศ์ โพธิ์ศรีงาม และสามเณรธนวัฒน์ วิเซีย สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และนายศักดิ์ หมอกยา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เป็นนาคหลวงเข้าสู่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเข้าขอบรรพชาอุปสมบทต่อ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่ามกลางสังฆมณฑล เมื่ออุปสมบทเสร็จแล้ว ไปพักที่ศาลาสหทัยสมาคม
     เวลา 14.00 น. สามเณรเอกชัย คำลือ และพลตรี ณัฐพล สมประสงค์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เป็นนาคหลวง ออกจากศาลาสหทัยสมาคม เข้าสู่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วเข้าขอบรรพชาอุปสมบทต่อ สมเด็จพระวันรัต รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่ามกลางสังฆณฑล ตามลำดับ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปทรงปฏิบัติ พระราชกรณีกิจแทนพระองค์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
     เวลา 17.30 น. เสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้ว ทรงประเคนเครื่องอัฐบริขารแด่พระภิกษุนาคหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้อุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา เสด็จกลับ
แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว
 
 
 
ที่มา:http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=WNROY5807230010001