24 ก.ค.2558 ในหลวงพระราชทานน้ำ ช่วยผู้ประสบภัยแล้งมหาสารคาม

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะฝนทิ้งช่วง และปัญหาภัยแล้ง มอบหมายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย เปิดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16,17,18 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

นายสุชัย บุตรสาระ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดศูนย์บริการน้ำอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์16,17,18 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมแจกจ่ายน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคมหาสารคาม สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานทหาร ที่ได้มาให้บริการประชาชน 
โดยศูนย์ฯดังกล่าว จะเป็นจุดบริการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ราษฎรในพื้นที่ ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ขาดแคลนน้ำ จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย 

          ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะฝนทิ้งช่วง และปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้ราษฎรขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร โดยมอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ราษฎรที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นอย่างยิ่ง 
สำหรับจังหวัดมหาสารคาม ได้ตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน รวม 4 แห่งแล้ว คือ ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16,17,18 อำเภอวาปีปทุม

 

 

 

ที่มา:http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=764327