25 ก.ค.2558 ในหลวงพระราชทานน้ำให้ ปชช.เปิดศูนย์บริการน้ำดื่ม

 

 

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฏรชาวจังหวัดมหาสารคาม โดยเปิดศูนย์บริการน้ำดื่มเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทานในจุดบริการ 4 แห่ง จนกว่าสถนการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย

    ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมหาสารคาม ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดศูนย์บริการน้ำอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง โดยมี รถผลิตน้ำดื่มจากกรมทรัพยากรน้ำบาล และจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น มาให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชน พร้อมกับแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคจากการประปาส่วนภูมิภาคมหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ได้ออกมาให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน

    ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ได้ตั้งศูนย์บริการน้ำอุปโภคบริโภคพระราชทาน ทั้งสิ้นจำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16,17,18 อำเภอวาปีปทุม และที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมหาสารคามแห่งนี้ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะฝนทิ้งช่วง และปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้ราษฎรขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร โดยมอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทานตามสถานที่ที่กำหนด โดยราษฎรที่ประสบภัยสามารถเดินทางมาขอรับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ ณ ศูนย์ฯ ดังกล่าวทั้ง 4 ศูนย์ จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย 

 

 

 

ที่มา: http://goo.gl/7QrVPk