มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแบบย่อ
 
สำนักงานส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
นำเสนอบทความเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดย คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระราชดำรัสและโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทางริเริ่มขึ้น
 
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะประมุขของประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและพระราชทาน
หน่วยแพทย์หลวงเพื่อให้การรักษาแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม
นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแบบย่อ
Page : 1 2
[1-5] of 6