มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นำเสนอพระราชดำริและแนวทางการจัดตั้งโครงการด้านการศึกาาสำหรับประชาชนชาวไทยนอกระบบโรงเรียน
 
มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
นำเสนอที่มาและรายละเอียดโดยสังเขปของโครงการการจัดตั้งสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และผลงานด้านการพัฒนาชุมชนที่ห่างไกลที่จัดตั้งในพื้นที่ใกล้เคียง
 
สำนักงานส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในการจัดตั้งโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทรงให้การช่วยเหลือ อุปถัมภ์ 
 
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะประมุขของประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล
 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับในหลวงกับการศึกษาไทยเพื่อรวบรวมการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องในพระราชดำริ 
Page : 1 2
[1-5] of 7